TMMOB
Gıda Mühendisleri Odası

7440 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HAKKINDA ÜYELERİMİZE DUYURU

BURSA
Yayına Giriş: 31.03.2023 Son Güncelleme: 31.03.2023

 7440 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HAKKINDA ÜYELERİMİZE DUYURU

Üyelerimizin "7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" hükümlerinden aşağıda aktarılan uygulama esasları çerçevesinde faydalanabilmesi için 31 Mayıs 2023 mesai bitimine kadar ekte yer alan dilekçe ile bağlı bulundukları şubelerine başvuru yapmaları gerekmektedir.

Uygulama aşağıdaki gibi yapılacaktır.

7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Uygulaması

Kanunun 10. Maddesi 15. Fıkrası;

(15) 31/12/2022 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla ödenmesi gerektiği hâlde bu Kanunun yayımı tarihine kadar ödenmemiş olan; 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu hükümlerine göre meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidat borçları asıllarının tamamının birinci taksiti bu Kanunun yayımı tarihini takip eden üçüncü ayın sonuna kadar, kalanı aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer`i alacakların, alacak asıllarının bu Kanunun yayımı tarihinden önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması hâlinde ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer`i alacakların tahsilinden vazgeçilir. Bu fıkra hükmünden yararlanılabilmesi için bu Kanunun yayımı tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar alacaklı birime başvurulması şarttır. Bu fıkra kapsamında ödenmesi gereken tutarların fıkrada öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi hâlinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer`i alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilir. Bu fıkra hükmünden yararlanmak isteyen borçluların fıkrada belirtilen şartları yerine getirmelerinin yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır. Bu Kanunun yayımı tarihinden önce dava konusu edilmiş ve/veya mahkemece hükme bağlanmış ve kesinleşmiş olanlar dâhil olmak üzere icra takibi başlatılmış alacaklar için, borçlunun bu fıkra hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunması hâlinde davalar ve/veya icra takipleri sonlandırılır. Bu takdirde, borçluların mahkeme ve icra masrafları ile vekâlet ücretini ilk taksit tutarı ile birlikte ödemeleri şarttır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği yetkilidir.

Şeklindedir.

Dolayısıyla, anılan Kanun hükmü gereği;

 

  • Aidat borcu olan üyelerin bu kanun hükümlerinden faydalanabilmesi için 31 Mayıs 2023 mesai bitimine kadar Odalara başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
  • Üyelerin, 31.12.2022 tarihi (bu tarih dahil) itibarıyla ödenmesi gerektiği halde 12.03.2023 tarihine kadar ödenmemiş olan Odalara olan aidat borçlarının tamamının birinci taksitini kanunun yayımını izleyen 3. ayın sonuna kadar (30 Haziran 2023 mesai bitimine kadar)
  • Kalanın da aylık dönemler halinde ve tüm taksitler toplamı azami altı eşit taksit olacak şekilde ödenmesi halinde, (Haziran - Temmuz - Ağustos - Eylül - Ekim - Kasım 2023) bu alacaklara uygulanan fer‘i alacaklar tahsil edilmeyecektir.
  • Bu Kanunun yayımı tarihinden önce dava konusu edilmiş ve/veya mahkemece hükme bağlanmış ve kesinleşmiş olanlar dahil olmak üzere icra takibi başlatılmış alacaklar için, borçlunun bu fıkra hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunması halinde davalar ve/veya icra takipleri durdurulacaktır.
  • Bu takdirde, borçluların mahkeme ve icra masrafları ile vekâlet ücretini ilk taksit tutarı ile birlikte ödemeleri şarttır.

BAŞVURUDA KULLANILACAK DİLEKÇE ÖRNEĞİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

Okunma Sayısı: 1020