TMMOB
Gıda Mühendisleri Odası

İSTİHDAMI ZORUNLU PERSONEL SÖZLEŞMESİ VE TABAN ÜCRET UYGULAMALARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

İSTİHDAMI ZORUNLU PERSONEL SÖZLEŞMESİ VE TABAN ÜCRET UYGULAMALARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME
MERKEZ
Yayına Giriş: 14.02.2014 Son Güncelleme: 14.02.2014

 

Bildiğiniz gibi, 7 Ocak 2014 tarihli ve 28875 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, "Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik"te yapılan değişiklikle birlikte, kayıt ve onay işlemlerinde, çalıştırılması zorunlu personelden meslek odası bulunan meslek mensubunun, bağlı olduğu meslek odasından ilgili işletmede çalıştığına dair aldığı belgenin Bakanlık işlemlerinde aranması kaldırılmıştır. Fakat sizlere daha önce gönderdiğimiz "İstihdamı Zorunlu Personel Onay Belgesi ve Taban Ücret Uygulamaları Hakkında Bilgilendirme" metninde de de belirttiğimiz gibi halen, İstihdamı Zorunlu Personel (İZP) çalıştırma zorunluluğu ve İstihdamı Zorunlu Personel sözleşmesi yapma zorunluluğu ve ODAmızın belirlediği taban ücret uygulaması devam etmektedir.

Çok sayıda üyemizden perakende sektöründe faaliyet gösteren süpermarketlerin bu konuda bir yanılgı içinde olduğu, meslektaşlarımıza artık İstihdamı zorunlu Personel taban ücret uygulamasının kaldırıldığını belirterek İstihdamı Zorunlu Personel Sözleşmelerinin feshine zorladıkları yönünde bilgiler gelmektedir.

ODAmız, taban ücret belirleme ve mesleki denetim yetkisini Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliği‘nden değil Anayasanın 135 maddesinde tanımlanan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşlarının, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar odaları Birliği Kanunun 2/b maddesi uyarınca kendi görev alanı ile ilgili yönetmelik çıkarma, düzenlemeler yapma yetkisi bulunmasından almaktadır. 6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kanunu gereği ilgili meslek mensuplarının meslekleri ile ilgili işlerde çalışabilmek için bağlı bulundukları odaya üye olmaları ve  ilgili meslek odalarının mevzuatına uymaları zorunludur. ODAmızın taban ücret belirleme ve mesleki denetim yetkisi yargı denetiminden geçerek kesinleşmiştir.

Kamu kurumu niteliğindeki bir meslek kuruluşu olarak ODAmızın çok önemli bir görevi de meslektaşlarının özlük haklarını korumaktır. Anayasa‘dan ve kanunlarımızdan aldığımız yetki ile mühendisler için İstihdamı Zorunlu Personel Sözleşmelerini takip etmeye, taban ücretleri belirlemeye ve uygulamaya devam edeceğiz.    

Bu kapsamda, siz değerli üyelerimizin arasından, herhangi bir sözleşme iptali,  taban ücret uygulamasına son verilmesi ve ücretlerin aşağıya çekilmesine yönelik uygulamalara maruz kalanların, konuyu tarafımıza yazılı olarak bildirmesi ODAmızı bu mücadelesinde güçlendirecek ve kanunlardan gelen haklarımızı, hukuk yolu da dahil olası tüm yollarla korumamızı kolaylaştıracaktır.

Büyük zorluklarla yürütmekte olduğumuz görevimizi; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı‘nın yarattığı ek zorluklara rağmen hakkı ile yerine getirmeye, siz üyelerimizle birlikte devam edeceğiz.

Fatmagül ÇIRA
Yazman Üye

 

Okunma Sayısı: 7830