TMMOB
Gıda Mühendisleri Odası

MESLEKİ SORUNLARIMIZ VE MÜCADELEMİZ ÜZERİNE…

MESLEKİ SORUNLARIMIZ VE MÜCADELEMİZ ÜZERİNE…
MERKEZ
Yayına Giriş: 29.12.2014 Son Güncelleme: 29.12.2014

Değerli üyelerimiz ve meslektaşlarımız,

Ülkemizde sayısı yüzbinlerle ifade edilen gıda işletmesi bulunmakta ve bu işletmelerin denetimi kamu tarafından sağlanmaya çalışılmaktadır. Ancak bu denetimler, hem yetersiz kadro ile gerçekleştirilmeye çalışılmakta, hem de bu konuda eğitim almış başlıca meslek gruplarından Gıda Mühendisleri bu kadro içerisinde hak ettiği yeri almamaktadır.

Alandaki denetim eksikliği ve buna bağlı olarak günden güne artan gıda zehirlenmeleri ve sağlık riskleri ve sayılabilecek gıda kaynaklı diğer birçok risk bu ihtiyacı iyice açığa çıkartmakta, "Halkın Sağlık Güvencesi" olarak gıda mühendislerinin istihdam edilmesini zorunlu kılmaktadır.

Buna karşın meslektaşlarımız KPSS‘den aldıkları yüksek puanlara rağmen ısrarla atanmamakta, hükümetin ve bakanlığın açıklamaları ile oyalanmaktadırlar.

Bu süreçte, sosyal medyanın çeşitli kanallarında bir araya gelerek harekete geçen meslektaşlarımız ve üyelerimiz, konu ile ilgili kamuoyu oluşturmak üzere yine sosyal medyanın tüm olanaklarını değerlendirmeye çalışmış, ötesine geçerek görüşlerini sokağa taşımaya başlamıştır.

Odamız, özellikle geçen yıllar içerisinde yürüyüşler, toplantılar, basın açıklamaları, bakanlık ve bürokrasinin yetkilileri ile görüşmeler de dahil olmak üzere konu ile ilgili çok çeşitli eylemlilikler gerçekleştirmiştir. Çeşitli broşür, bildiri ve araştırma yayınlayarak konu ile ilgili meslektaşlarımız ve üyelerimiz tarafından sosyal medyada paylaşılan argümanların oluşmasını sağlamıştır.

TMMOB bileşenlerini oluşturan 24 Odadan biri olarak Oda‘mız; mesleki hak ve çıkarlarımızı savunur, mesleğin toplumsal saygınlığının hak ettiği seviyeye gelmesi ve dolayısıyla meslektaşlarının mesleklerini her bakımdan nitelikli bir durumda icra etmeleri için çalışmalarda bulunmaktadır.

Bu çerçevede meslektaşlarımız ve üyelerimizin mesleğimizi ve dolayısıyla halk sağlığını doğrudan ilgilendiren kamudaki istihdama dikkat çekmek üzere kendi çabaları ile gerçekleştirdikleri her tür girişim ve çabayı Odamızın genel duruşuna aykırı olmamak kaydıyla desteklediğimizi ifade etmek isteriz.

Bunun yanı sıra, Odamız TMMOB‘ye bağlı bir Oda olarak ve mesleki sorumluluk gereği ülkemizde; başta gıda ile ilgili sorunlar olmak üzere, ilgili akademik ve sektör kuruluşları ile birlikte veya yeri geldiğinde kendi kurullarında kongre, çalıştay, sempozyum vb. biçimlerde derinlemesine çalışmalar yapmayı ve bu çalışmalar sonucunda belirlenen doğruları kamuoyu ile paylaşmayı görev bilmektedir.

Bizler bu çalışmalarımızı toplumsal sorumluluğumuz gereği olarak algılamakta, bu çalışmaları meslek ve meslektaşlarımızın yaşamakta olduğu sıkıntıların çözümünden bağımsız bir noktada değerlendirmemekteyiz.

Bugün itibariyle Gıda Mühendisleri için temel sorunlar, Türkiye‘nin ihtiyaçlarının çok ötesinde olan üniversitelerdeki Gıda Mühendisliği bölüm kontenjanları, sektördeki istihdam sorunları, denetimsizlik ve kayıt dışılıktır. Bu sosyo-ekonomik konjonktürde Gıda Mühendisleri işsizlik, güvencesizlik ve asgari ücrete yaklaşan bir ücret dayatmasına mahkum edilmektedir.

Gıda güvenliği ile ilgili olarak yetkili otorite durumundaki "Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı"nın gerekli duyarlılığı göstermemesi ve icraat alanının ötesinde, kadro politikalarında da açık bir "meslek muhafazakarlığı" içerisinde bulunmasının etkisi ile Gıda Mühendisleri işsizlik ile imtihan edilmektedir.

Bununla birlikte 5179 sayılı yasanın yürürlüğe girmesini takiben uygulanmaya başlanan sorumlu yöneticilik sistemi yaşanan bir dizi yanlışa rağmen istihdamla ilgili önemli bir olanak sunmuşken, 2010 yılında çıkan 5996 sayılı kanun ile Sorumlu Yöneticilik uygulaması olabildiğince sınırlandırılmıştır.

Ancak bütün bu gerçeklere rağmen istihdam tartışmalarının ekonomik projeksiyon dahilinde tartışılmadığını görmekteyiz.

KPSS sonuçlarının açıklandığı günlerde yapmış olduğumuz ve en az 10.000 Gıda Mühendisinin kamuda gıda denetimi alanında istihdam edilmesi gerekliliğini de içeren Basın Açıklamamızın arkasında duruyoruz. Ancak, Gıda Mühendisliğinin sorunlarının sadece kamuda istihdam üzerinden çözülemeyeceğini de biliyoruz.

Gıda Mühendislerinin istihdam konusunda kazanım elde etmek için farklı bakış açıları geliştirmesi gerekliliği açıktır. Bürokrasiden bu kadar medet umar bir çizgiden ziyade, halk sağlığını esas alan ve gıda güvenliği konusunda toplumsal duyarlılığı geliştirmeye yönelik toplum desteğini sağlamayı hedefleyen bir çizgiyi benimsemenin, kamuoyu baskısı oluşturmada ve sonuç almada çok daha etkili ve Odamız ve mesleğimizin hedefleri ile daha tutarlı bir yöntem olacağı açıktır.

Ülkemizde var olan gıda politikalarının bütün bir ekonominin basıncı ve devlet yönetimindeki öncelikler doğrultusunda oluşturulduğu unutulmamalıdır. Gelir dağılımındaki adaletsizliğin derinleştiği ve asgari ücret nezdinde alım gücünün düştüğü bir ülkede, gıda sektöründe yaşanan denetimsizlik ve kayıt dışılık da tartışılmaya açılamamaktadır. 

İktisadi nedenler ile gıda fiyatlarının ucuzlatılması hususunda piyasaya tanınan serbestlik ve yetersiz denetim, sonuç olarak sağlıksız bir toplum üretir. Bu denklemi bozacak olan yegane unsur; sağlığı ve geleceği ile ilgili halkın bilinçlendirilmesi ve Gıda Mühendisinin bu süreçte etkin aktör olarak ön plana çıkmasıdır.

Değerli arkadaşlar:

Gıda Mühendisleri Odasının; halkın gıda güvenliğini sağlamak, Gıda Mühendislerinin nitelikli yetişmesine katkıda bulunmak, mesleğin onurunu korumak, bu konuda projeler üretmek gibi görevleri vardır. Bu görevlerin ancak örgütlü bir yapı ile ve bu yapının yaratacağı gücün kamuoyu oluşturmadaki etkisi ile gerçekleştirilebileceği ortadadır.

Bu doğrultuda tüm meslektaşlarımızı, öncelikle meslek örgütü olan Gıda Mühendisleri Odası‘na üye olmaya, sonrasında ise;

  • Üniversitelerdeki Gıda Mühendisliği Bölüm kontenjanlarının azaltılması, 2.öğretim programlarının kapatılması,

  • Piyasanın iç denetimini sağlayacak olan "Gıda Danışmanlığı" projemizin hükümet tarafından dikkate alınması ve uygulanması,

  • Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı‘nda hak ettiğimiz kadro olanaklarına kavuşulması,

konularında hep birlikte mücadeleyi yükseltmek üzere Odamızın çalışmalarına katılmaya davet ediyoruz.

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası
10.Dönem Yönetim Kurulu

 

Okunma Sayısı: 352