TMMOB
Gıda Mühendisleri Odası

TMMOB SUSTURULAMAZ; YAŞASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMİZ

TMMOB SUSTURULAMAZ; YAŞASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMİZ
MERKEZ
Yayına Giriş: 14.06.2017 Son Güncelleme: 14.06.2017

TMMOB Yönetim Kurulu ile Oda Başkanları, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı başvurusu sonucu Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu‘nun görevden alınması davasına ilişkin 14 Haziran 2017 tarihinde TMMOB‘de bir basın toplantısı düzenlediler.

Toplantıya TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, II. Başkan Züber Akgöl, Yönetim Kurulu Üyeleri Ekrem Poyraz, Kemal Zeki Taydaş, Odaların Yönetim Kurulu Başkanları M. Birkan Sarıfakıoğlu (BMO), Hüseyin Yeşil (EMO), Yusuf Songül (GIDAMO), Cemal Gökçe (İMO), Şevket Demirbaş (JFMO), Hüseyin Alan (JMO), Ali Uğurlu (KMO), Ayhan Yüksel (MADENMO), Ali Ekber Çakar (MMO), İrfan Türkkolu (METMALZMO), Eyüp Muhcu (MO), Ali Küçükaydın (OMO), Mehmet Kul (PMO), Ayşegül Oruçkaptan (PEYZAJMO), Orhan Sarıaltun (ŞPO), Özden Güngör (ZMO), Odalardan Mustafa Erdoğan (HKMO), Fikret Kemal Yıldırım (İMO), Korman Obuz (KMO), Murat Gümrükçüoğlu (KMO), Ayfer Güçlü Aras (KMO), Halil Kavak (KMO), Necmi Ergin (MADENMO), Tahsin Akbaba (MMO) katıldı.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz‘ın okuduğu açıklama şu şekilde:

TMMOB SUSTURULAMAZ

YAŞASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMİZ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı‘nın suç duyurusu üzerine TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu‘nun görevden alınması yönünde bir dava açılmış olup davanın ilk duruşması 15 Haziran 2017 Perşembe günü saat 11.30‘da Dışkapı‘daki Adliye Ek Binasında yapılacaktır.

Olaya ilişkin gelişme seyri aşağıdaki gibidir

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 12 Eylül 1980 döneminin olağanüstü koşullarında Birlik Yasamıza ilave edilen "Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği üzerinde, Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca; ihtisas dallarına göre Odalar üzerinde ise, ilgili bakanlıklarca idari ve mali denetim yapılır. İlgili Bakanlıklar; Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile tespit edilir" hükmüne istinaden Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı‘nı görevlendirerek Kimya Mühendisleri Odamızı denetlemek istemiştir.

Anayasanın 135. Maddesinde açıkça belirtildiği üzere Devletin meslek kuruluşları üzerindeki "İdari ve Mali Denetim" yetkisi bu kuruluşların "amaçları dışı faaliyette" bulunması durumu ile sınırlıdır.

Kimya Mühendisleri Odamız tarafından ilgili Bakanlığa denetime ilişkin usul ve esaslar ile denetimin konusu, defalarca sorulduğu halde geçerli bir yanıt alınamamıştır. Bunun üzerine Odamız "Anayasa hükmü gereği idari ve mali denetime ilişkin kuralların kanunla belirlenmesi gerektiğini, TMMOB Kanununun Ek 3. Maddesinin Anayasa‘nın belirttiği şekilde idari ve mali denetime ilişkin kuralları düzenlemediğini, zira söz konusu kanun hükmünde herhangi bir kural belirtilmediğini, başka herhangi bir kanunda da Bakanlığın Birlik ve Oda organlarının karar ve işlemleri üzerindeki tasarruflarının çerçevesi, sınırları ve usullere yer verilmediğini" belirterek Bakanlığın denetim isteğini geri çevirmiştir.

Odamız yazışmalarında,  hiçbir kişi veya kurumdan herhangi bir belgeyi gizleme amacı taşınmadığından Bakanlık tarafından istenen belgelerin hali hazırda web sitesinde yayınlandığı, tüm üyelerin ve kamuoyunun erişimine açık olduğu da ifade edilmiştir.

Yarın başlayacak olan dava, Kimya Mühendisleri Odamız Yönetim Kurulunun; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, Bakanlık bünyesindeki birimlerin denetimi için oluşturulan Teftiş Kurulunun iç denetim şartlarının sıralandığı "Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği" çerçevesinde Odamızı denetleme girişimini "hukuki dayanağı bulunmadığı" için kabul etmemesi nedeniyle açılmıştır.

Bakanlık müfettişleri tarafından istenen tüm belgelerin Odamızın WEB sitesinde bulunduğundan dolayı savcılıkça ceza hukuku açısından kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesine karşın, Bakanlığın "Yönetim kurulunun görevden alınması" talebiyle dava açması, gerçek amacın ne olduğunu açıkça ortaya sermektedir.

Anayasal güvenceyle kurulmuş ve kamu kurumu niteliği taşıyan TMMOB ve bağlı Odaları; meslek uygulama alanlarıyla ilgili ülke politikalarını mesleki- bilimsel temelde eleştirdiği ve gerektiğinde hukuki mücadele yürüttüğü için rant çevrelerinin hedefi durumundadır.

Toplamda 150 milyarı geçen özelleştirme projelerine kamu yararı ilkesiyle açtığımız davalar, halktan, emekten, doğal ve tarihi çevrenin korunmasından yana yürüttüğümüz çalışmalar bu kesimleri rahatsız etmektedir.

Birliğimizin ülke ve kamu çıkarlarını esas alarak, kuruluş yasası gereği yürüttüğü mesleki denetim faaliyetlerini engellemek için her yolu deneyen siyasi iktidar, bu kez çareyi darbecilerin yasamıza eklediği ve bugüne kadar hiçbir iktidarın uygulama gereksinimi duymadığı bir hükmü işletmekte bulmuştur.

AKP iktidarının Birliğimize yönelik yürüttüğü politikanın bir devamı olarak gelişen bu dava, Birliğimizi ve Odalarımızı Bakanlıklara bağlı şubeler olarak gören anlayışın bir ürünüdür.

TMMOB ve bağlı Odaları Anayasanın 135. Maddesi uyarınca kurulmuş, organları kendi üyeleri tarafından kanunda gösterilen usullere göre yargı gözetimi altında, gizli oyla seçilen kamu tüzel kişilikleridir. Bu kuruluşların kendi iç denetimi genel kurullarında seçimle iş başına gelen denetleme kurulları aracılığıyla yapılır. Oda Denetleme kurullarının hazırlamış olduğu denetleme raporları ayrıca TMMOB Yüksek Denetim Kuruluna da gönderilerek yapılan iş ve işlemler ikinci kez denetlenmektedir.

Bu tür hukuksuz girişimler ile Anayasa ve TMMOB yasası ile belirlenen görevlerimizi yerine getirmemiz engellenmeye, TMMOB ve Oda Yöneticileri üzerinde baskı tesis edilmeye çalışılmaktadır.

Söz konusu davayı yalnızca Kimya Mühendisleri Odamıza değil TMMOB bütünlüğüne açılmış bir dava olarak görüyoruz. Bu nedenle,  İlk duruşması yarın yapılacak davaya, Birlik yöneticilerimiz ile Birliğimize bağlı Odaların başkan ve yöneticileri de katılacak ve davaya müdahil olma talebimiz mahkeme başkanlığına iletilecektir.

Bilinmelidir ki;

Aklın ve bilimin ışığına inanmış ve bu ülkenin emekten ve halktan yana olan mühendis ve mimarları ve onların örgütlülüğü hiçbir şekilde sindirilemez, yıldırılamaz.

TMMOB ülkenin nefes alma ve nefes verme alanıdır. Bu ülkenin ve bu ülke halkının TMMOB ve Odalarına ihtiyacı vardır.

Ülke sorunlarının çözümü için mesleki bilgi ve birikimlerimizi bilim ve tekniğin yol göstericiliğinde kullanmaya devam edeceğiz.

Ankara 24. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından açılan ve 15 Haziran 2017 Perşembe günü saat 11.30‘da Dışkapı‘daki Adliye Ek Binasında yapılacak davanın ilk duruşmasında,  tüm dost örgütlerin temsilcilerini ve siz basın mensuplarını bizlerle dayanışmaya davet ediyoruz.

Yaşasın TMMOB,

Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

 

Okunma Sayısı: 309