TMMOB
Gıda Mühendisleri Odası

YENİ AKİT GAZETESİ HABERİ TEKZİP TALEBİ

YENİ AKİT GAZETESİ HABERİ TEKZİP TALEBİ
MERKEZ
Yayına Giriş: 22.11.2013 Son Güncelleme: 22.11.2013

 

16.11.2013 tarihinde Yeni Akit Gazetesi‘nde yayımlanan "Gezici TMMOB‘un örtü düşmanlığı sürüyor" başlıklı haberde verilen bilgilerin yanlış ve haksız tepki yaratmaya, Odamızı hedef göstermeye yönelik olması nedeniyle tarafımızdan hazırlanan tekzip talep metni aşağıda yer almaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

TEKZİP METNİ

Gazetenizde 16.11.2013 tarihinde "Gezici TMMOB‘un örtü düşmanlığı sürüyor" başlıklı haberde, ‘Gezi parkı olaylarında aktif rol oynayan TMMOB‘a bağlı Gıda Mühendisleri Odası, başörtüsü yasağını uygulamaya ısrarla devam ediyor‘ denilmiştir. Haber içeriğinde ‘Gezi Parkı olaylarında çapulculara destek vererek şubelerini açan ve ortalığı karıştıran TMMOB başörtü yasakçılığına devam ediyor. TMMOB‘a bağlı Gıda Mühendisleri Odası başörtülü olduğu gerekçesi ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümünden mezun olan Betül Karatepe‘ye üyelik kimlik kartını vermedi. Gıda Mühendisleri Odası, yönetim kurulunun aldığı karar doğrultusunda başörtülülere kimlik vermediklerini açıkladı. Gıda mühendisi Betül Karadere‘nin babası TMMOB ve ona bağlı Gıda Mühendisleri Odası tarafından mağdur edildiklerini söyledi‘ denilerek, ‘kızının odaya kayıt için  müracaat ettiği, müracaat belgeleri ile birlikte başörtülü resim gönderildiği, Gıda Mühendisleri Odasından kendilerine ‘resmin başörtülü olmasından dolayı kimlik veremeyiz, başı açık gönderirseniz kimliği alırsınız, telkininde bulunulduğu‘ iddia edilmiştir.  Verilen bilgiler yanlış ve haksız tepki yaratmaya, hedef göstermeye yöneliktir

Haberde adı geçen Betül Karadere de 14872 sicil numarası ile 11.11.2013 tarihinde, yani tekzip konusu haber yapılmadan önce müvekkil Odaya üye olarak kayıt edilmiştir.

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası T.C. Anayasası‘nın 135. Maddesinde tanımlanan, 6235 sayılı yasa ile kurulmuş  kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. TMMOB ile müvekkil Oda‘nın da dahil olduğu bağlı Odalarının  Anayasal ve yasal nitelikleri gereği kamu hizmeti veren kuruluşlar oldukları tartışmasızdır. Bu nedenle, TMMOB ve bağlı Odalarının  yürüttükleri her türlü işlem, Yasa ve Yönetmeliklere dayanan resmi işlem, düzenledikleri her türlü belge de resmi belge niteliğindedir. Her resmi kurumda olduğu gibi müvekkil Oda‘nın işlemlerinin ve düzenlediği belgelerin  genel, eşit, objektif kriterlere tabi olması kamu düzeni ve güveninin gereklerindendir.

Yapılan uygulama iddia edildiği üzere keyfi olmadığı gibi,  müvekkil Oda‘ya özel bir karar doğrultusunda da değildir. Müvekkil Oda her türlü ayrımcılığın karşısındadır. Uygulamalar tamamen belge güvenliğine yönelik ve hukuk zeminindedir.

Oda tarafından düzenlenen her türlü fotoğraflı belge, üst birlik olan TMMOB‘nin 02.11.1995 tarih, 64 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile bağlı Odalara gönderdiği 13.02.1995 tarih ve 128 sayılı Genelgesi‘ne uygun düzenlenmek zorundadır. Bu Genelge‘de özetle; ‘...Odalarca düzenlenecek fotoğraflı her türlü belgelerde (kimlik, SMM ve benzeri) türban, başörtüsü, sakal gibi tanınmayı zorlaştırıcı fotoğrafların kabul edilmemesi ve kullanılmaması, başvurularında bu nitelikte fotoğraf veren üyelerin istemlerinin reddedileceği....‘ kurallaştırılmıştır. Bu kurallar tüm Odalar açısından bağlayıcı niteliktedir.  6235 sayılı TMMOB Yasası ve ilgili Yönetmelikler gereği, bir üst birlik olarak TMMOB‘nin aldığı kararlar ve düzenlemelerine bağlı Odalar uymakla yükümlüdür.  Bu nedenle basında çıkan haberle müvekkil Odanın uygulamasının keyfi ve kasıtlı bir işlem olarak nitelenmesi kabul edilemez.

Uygulamanın dayanağı olan  TMMOB‘nin 13.02.1995 tarih, 128 sayılı Genelgesi‘nin iptali istemiyle açılan davalarda özetle ‘.....kimliğe yapıştırılacak fotoğrafların ilgililerin özelliklerini belirtecek nitelikte ve  tanınmasını sağlayacak şekilde olması gerektiği, bu nedenle tanınmayı zorlaştıracak, sakal, türban, başörtüsü gibi unsurları taşıyan fotoğraflarla yapılan kimlik isteminin reddine ilişkin işlemlerde ve dayanağı olan Genelge‘de hukuka aykırılık olmadığı....‘ gerekçesi ile iptal isteminin reddine karar verilmiştir. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu da 2001/355 E., 2001/488 K. Sayılı ilamı ile, aynı nitelikte açılan bir davada, işlemin ve dayanağı Genelge‘nin hukuka aykırı bulunmadığı gerekçesiyle temyiz talebini reddetmiştir. Yani konuya ilişkin Danıştay İdari Dava Daireler Genel Kurulu‘nun kararı mevcut olup,  ‘yorum‘ niteliğinde olmadığı, müvekkil Oda‘yı da bağlayıcı nitelikte olduğu açıktır.

Bu koşullar altında Oda‘nın halen yürürlükte olan  TMMOB Genelgesi ile Yönetim Kurulu kararına ve yargı kararlarına  uygun davranmakta olduğu açık olup, uygulamasının yasa ve hukuka aykırı bir yönü bulunmamakta, aksine  yasa ve hukuka uyulması nedeniyle haksız ve hedef gösterici haberlere maruz kalmaktadır.

Yapılan haberlerle, konu idare hukuku ilke ve kuralları dışına çıkarılarak, siyasi bir düzlemde tartışmaya açmaya çalışılmaktadır.

Başörtülü gıda mühendisleri Oda‘ya üye yapılmakta ve etkin bir biçimde Oda çalışmalarına katılmaktadır. Halen mesleğini yapmakta olan çok sayıda oda üyesi başörtülü gıda mühendisi mevcuttur. Mevzuat gereği belge düzenlemelerinde başörtülü fotoğraf kabul edilememekle birlikte; hak kaybına neden olmamak için başörtülü fotoğraf veren gıda mühendislerinin işlemleri fotoğrafsız belgelerle yapılmaktadır. Başörtülü olduğu için Odaya üye  yapılmayan ve mesleğini icra edemeyen Gıda Mühendisi bulunmamaktadır.

   

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Vekili
Av. Zehra MUDUN SANCAR

 

Okunma Sayısı: 1359