TMMOB
Gıda Mühendisleri Odası

4. GIDA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ KİTABI

4. GIDA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ KİTABI

Yayına Giriş: 0

Odamız tarafından 29 Eylül-1 Ekim 2005 tarihleri arasında Ankara`da yaklaşık 300 kişinin katılımı ile gerçekleştirilen Gıda Mühendisliği 4. Kongresi`nde sunulan toplam 45 bildirinin tam metninin yer aldığı bu kitap, özellikle akademisyenler ve öğrenciler tarafından oldukça ilgi görmektedir.

 

GIDA MÜHENDİSLİĞİ 4.KONGRESİ

SONUÇ BİLDİRGESİ

Gıda Mühendisliği 4.Kongresi, 29 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasında TSE Konferans Salonu`nda 300`ü aşkın sayıda katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Kongrenin önemli amaçlarından biri, gıda sektörünü ilgilendiren her alanda var olan sorunları tespit ederek, bunlara çözüm önerileri getirmek, gerektiğinde çözüme yönelik uzun soluklu eylemleri hayata geçirmek olduğundan, kongre süresince, bilimsel poster ve sözlü bildiri sunumları yanında, gıda sektörü ile ilgili güncel konuların tartışılacağı paneller düzenlenmiştir. Düzenlenen panellerden yansıyan görüş ve tartışmalar sonucunda hazırlanan sonuç bildirgesi aşağıda yer almaktadır.

SONUÇ BİLDİRGESİ

Gıda sanayi; tüm ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de stratejik öneme sahip bir sektördür. Ancak gıda sanayii, çok sayıda küçük işletmenin var olması, tarımsal üretici veya işleyici örgütleri, tüketici örgütleri gibi sivil örgütlenme yetersizliği, kayıt dışılık nedeniyle izlenebilirliğin sağlanamaması, denetim mekanizmasının yetersizliği, yetki kargaşası ve nitelikli eleman eksikliği gibi birçok sıkıntı ile baş başadır. Kongre süresince tartışılan sorunların çözüme ulaşması ve sektörden beklenen gelişmelerin sağlanabilmesi için başlıca öneriler aşağıdadır: 

- 5179 sayılı yasada; kontrol otoritesinin tekliği, gıda denetçilerinin etkinliği, gıda güvenliği zincirinin bütünlüğü, dış ticaret uygulamaları ve tüketici hakları konusunda daha şeffaf ve anlaşılır bir yaklaşım izlenmelidir.

-Gıda kontrolü merkezi otoriteye bağlı kalmalı, yerel yönetimlere veya başka kurumlara yetki devrinden kaçınılmalıdır. Ulusal Gıda Güvenliği İdaresinin oluşumu sağlanmalıdır.

- 5179 sayılı yasa gereği yayımlanması gereken 20`yi aşkın sayıdaki yönetmelik bir an önce yayımlanmalıdır. Genetik olarak değiştirilmiş ürünler, fonksiyonel gıdalar açısından mevzuat tamamlanmalı, piyasada var olan karmaşa engellenmelidir.

- Biyogüvenlik yasa tasarısı tamamlanmalı, biran önce yayımlanarak yürürlüğe girmelidir

-Gıda yasasının yeniden düzenlenmesi ve Bakanlığın yeniden yapılandırılması çalışmaları başta olmak üzere, tüm mevzuat çalışmalarında katılımcılık azami oranda sağlanmalıdır.

- Kayıt dışılık tüm yetkili kurumların işbirliği ile engellenmeli, gıda işletmelerinin tümü kayıt altına alınmalı, gıda denetimlerinde "çiftlikten sofraya gıda güvenliği" prensibi hayata geçirilmelidir. 

-Gıda denetiminde yetkili Tarım ve Köyişleri Bakanlığı`na, sorumluluğunu yürütebilecek düzeyde eleman alınmalı, denetim ve kontrole yönelik alet- ekipman eksikleri giderilmelidir.

- Medyanın gıda konusunda tüketiciyi doğru yönlendirmesi, konu uzmanlarının görüşlerini yansıtması sağlanmalıdır. Bilimsel temeli olmayan, tüketiciyi yanlış yönlendiren haberlerden kaçınılmalıdır.

- Gıda Mühendisliği eğitimi veren üniversiteler arasında asgari müşterek arayışı sürdürülmeli, ancak ekol farklılıkları korunmalıdır. Bu konuda Gıda Mühendisleri Odası kurumlararası koordinasyonu sağlama görevini üstlenmelidir.

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI